Matt 25.31-46

November 26, 2017 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 25.31-46 | Peter Grice Series: Matthews Gospel

Matt 25.14-30

November 19, 2017 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 25.24-30 | Peter Grice Series: Matthews Gospel

Matt 25.1-13

November 12, 2017 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 25.1-13 | Peter Grice Series: Matthews Gospel

Matt 23.1-12

November 5, 2017 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 23.1-12 | Paul Spackman Series: Matthews Gospel

Matt 18.10-20

September 11, 2017 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 18.10-20 | Paul Spackman Series: Matthews Gospel